Missioon visioon ja väärtused

Missioon
Luua igale õpilasele parimad võimalikud tingimused isiksuse terviklikuks arenguks, koolikohustuse täitmiseks ja kvaliteetse ning võimetekohase põhihariduse omandamiseks.
 
Visioon
Kool loob kaasaegse humanistlikel väärtustel põhineva, avatud ja sotsiaalsete partneritega tulemuslikku koostööd tegeva keskkonna iga õppija arenguks. Kool tagab igale õpilasele võrdsed võimalused õppimiseks ja võimetekohase põhihariduse omandamiseks. 
 
Meie väärtused:
  • Õppe- ja kasvatustöö terviklikkus – arvestame iga õpilase individuaalsust, orienteerume iga õpilase isiksuse terviklikule arengule. Terviklikkuse visiooni kannab õppekava, selle teostamisse on kaasatud õpetajad, tugivõrgustiku spetsialistid ja lapsevanemad;
  • Väärikas kohtlemine – hoolime õpilasest ja austame teda;
  • Koostöö, avatus ja kaasamine – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlemist ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, avatus ja koostöö sotsiaalhoolekandeteenuste korraldajatega ning rehabilitatsioonimeeskonnaga. Koostöö põhineb vastastikusel austusel, hoolimisel, usaldusel ja mõistmisel;
  • Professionaalsus – personal on kvalifitseeritud, kompetentne, tööle pühendunud javastutust võttev;
  • Innovaatilisus – oleme avatud arengule ja vastuvõtlikud uutele ideedele ning nende rakendamisele;
  • Üksteise väärtustamine – väärtustame meie ühist tööd, tunnustame ja kiidame.